Middels regelmatige inspecties controleert het bevoegd gezag de naleving van BRZO.

 Wie voert deze inspecties op naleving uit?

 De controlerende inspecties worden uitgevoerd door: Bevoegd gezag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Inspectie SZW en de brandweer (Veiligheidsregio). Zij voeren de inspectie, ook wel audit genoemd,  gezamenlijk uit en stellen ook een gezamenlijk rapport op met de bevindingen.

 Hoe vaak wordt een bedrijf gecontroleerd?

 De BRZO-inspecties vinden jaarlijks plaats en duren een aantal dagen. Tijdens een inspectie wordt nooit alles gecontroleerd. Een audit bestaat altijd uit een aantal thema’s of elementen die specifiek onder de loep worden genomen. 

 Waarom is het belangrijk?

 Het is voor iedereen belangrijk dat bedrijven het BRZO goed naleven omdat dit één van de manieren is om zware ongevallen te voorkomen.

 Op welke manieren wordt juiste naleving van het BRZO gecontroleerd?

 Vopak gebruikt interne audits om na te gaan of voldaan wordt aan het BRZO. Een externe toets (BRZO-audit) door het bevoegd gezag helpt ons om de procedures, instructies en dergelijke nog verder te verbeteren. 

 Samenvatting BRZO-rapportages

 De overheid publiceert samenvattingen van de BRZO-rapportage via www.brzoplus.nl,  hier kunt u ook de samenvattingen vinden over de Vopak bedrijven.